Om oss


Din Körskola grundades 2010 och har idag två körskolor, en i Hallunda och en i Flemingsberg. Vi erbjuder körutbildningar för alla, oavsett erfarenhet, bakgrund eller diagnos och är en trafikskola som vill göra det enkelt för dig att ta körkort. Vi erbjuder extra hjälp med körutbildningen till dig som behöver det och utbildar på flera olika språk. På våra anläggningar i Hallunda och Flemingsberg arbetar kompetent och pedagogisk personal som kommer hjälpa dig hela vägen från första möte till färdigt körkort. 

Din Körskola erbjuder dig allting du behöver för att enkelt ta körkort. Vi har allt ifrån handledarkurser till riskutbildningar och levererar alltid utbildningar med hög kvalite och pedagogiskt lärande. Hos oss kan du känna dig säker på att du får en körkortsutbildning med kompetens, valfrihet och omtanke. Vi finns här för dig och vi vill hjälpa dig få en smidig och lärorik resa fram till ditt körkort!

körskola - Trafikskola Stockholm

Vi är guldmedlemmar i STR.

Det innebär att vi använder digital teknik för effektiv bokning och inlärning, löpande fortbildar våra trafikutbildare och följer upp arbetet med mätbara kundutvärderingar. För dig innebär det en trygghet – med oss kommer du få bäst hjälp för att nå dina drömmar.

Detta är STR

STR, Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, är en organisation för företag som bedriver tillståndspliktig förarutbildning. Varje år förverkligar cirka 700 medlemsföretag tusentals privat- och yrkesförares dröm om körkort. STR erbjuder trafikutbildare fortbildning, tar fram läromedel och driver opinion i trafikutbildningsfrågor.

Elever hos en STR-ansluten trafikutbildare har konsumenttrygghet via STR:s reklamationsnämnd.

Guldmedlemskapet – intygar att vi

Är ett företag med stabil ekonomi

Är aktiva i vårt kvalitetsarbete

Använder digitala verktyg för bättre kundservice

Har ett nöjdkundindex (NKI) över 70

Uppfyller STR:s miljömål

Miljöpolicy

Din körskola vill verka för en hållbar utveckling där man bidrar till att minska vår negativa miljöpåverkan. Hållbarhetsarbetet och fokus på miljö ska genomsyra hela verksamheten och kommuniceras öppet.
Vi ska vara ett föredöme i branschen genom att ständigt minska vår egen miljöpåverkan. Vi vill utmana oss själva och försöka gå visa andra som arbetar inom områden som har en stor negativ miljöpåverkan. Vi följer gällande miljölagstiftning och myndighetskrav.

Vi vill minska den negativa miljöpåverkan genom att:
• Utveckla förarutbildningen så att framtidens förare är väl medveten om körsättets betydelse för miljön och kommer på så sätt att vara med och minska den negativa miljöpåverkan i framtiden
• Hela tiden ledas av våra egna miljömål med uttalade minskningar av användandet av fossila drivmedel
• Välja miljöanpassade alternativ när det gäller material och arbetssätt i vår verksamhet
• Välja leverantörer och samarbetspartners utifrån en sammanvägning av miljö, kvalitet, ekonomi och social hållbarhet
• Effektivisera vår energiförbrukning
• Arbeta för en god resurshushållning

*Din körskola ombesörja att:
• Alla medarbetare är informerade om Din körskola miljöpolicy för att kunna agera
i enlighet med denna
• Det finns en resepolicy där tjänsteresor regleras utifrån ett kostnadseffektivt, miljöanpassat och säkert resande
• Miljöfrågorna implementeras i producerade läromedel

Alkohol och drogpolicy

Alkohol och drogpolicy Inom förarutbildningen är nykterhet och drogfrihet av grundläggande betydelse.
Din körskola ska inte bara kunna garantera uppdragsgivare, elever, handledare och personal en drogfri vistelse i trafiken, utan också verka som föregångare i arbetet med att påverka unga trafikanters attityder till alkohol och droger.
Detta policydokument ska vägleda trafikskolan i detta arbete. Policyn omfattar trafikskolans hela personal och alla som slutit
avtal med trafikskolan i frågan.

Våra mål i undervisningen:
• Skolans elever och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning helt fri från förekomst av alkohol och andra droger.
• Skolans elever och handledare ska under sin tid på trafikskolan få sådan utbildning om alkohol och drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.

Trafikskolans strategi i arbetet med alkohol och drogfrågor omfattas av följande punkter:
• Trafikskolan ska ha en väl genomtänkt och ständigt uppdaterad alkoholpolicy.
• Trafikskolan ska fortlöpande utbilda all personal i hur skolan hanterar alkoholfrågorna.
• Trafikskolan ska ha fastställda rutiner för hur skolan säkerställer nykterhet hos elever och lärare.
• Trafikskolan ska ha en handlingsplan för hur man hanterar situationer som kan uppkomma då alkoholförekomst konstaterats hos skolans personal eller dess elever.
• Skolan ska ha utsett en person som är övergripande ansvarig för arbetet med dessa frågor.
• Alkoholfrågornas roll i undervisningen regleras i skolans utbildningsplan.

De krav som vi inom företaget ställer på personal och elever är:
• Att det inte är tillåtet att komma berusad eller med kvarstående påverkan av alkohol till undervisning och arbete.
• Att vid användning av läkemedel och andra preparat som kan misstänkas påverka mätresultaten ska detta meddelas till trafikskolans utbildningsledare
• Att all personal och alla elever som medverkar i trafikskolans verksamhet ska medverka vid provtagning enligt de av företagsledningen fastställda rutinerna.
• Att all personal ska medverka vid misstanke.
• Att om personal inte medverkar vid testning ska detta betraktas som ett positivt svar, alltså att personen är påverkad av någon drog.

Den hjälp som vi inom företaget erbjuder de anställda är:
• Att anställd med alkohol eller narkotika problem ska med förtroende och under full sekretess kunna vända sig till arbetsledningen som använder företagshälsovården för att få hjälp och råd.
• Att anställd som på grund av misstanke eller på annat sätt konstaterats bryta mot företagets krav erbjuds hjälp med sitt missbruk.
• Att anställd som slutar sitt missbruk och aktivt deltar i rehabilitering inte riskerar sin anställning.

Den hjälp som skolan erbjuder elever:
• Elev som konstaterats bryta mot skolans krav ska få information om var denne kan vända sig för att få hjälp med sitt missbruk.

Scroll to Top