Din körskola Alkohol och drogpolicy.
Alkohol och drogpolicy Inom förarutbildningen är nykterhet och drogfrihet av grundläggande betydelse.
Din körskola ska inte bara kunna garantera uppdragsgivare, elever, handledare och personal
en drogfri vistelse i trafiken, utan också verka som föregångare i arbetet med att påverka
unga trafikanters attityder till alkohol och droger. Detta policydokument ska vägleda
trafikskolan i detta arbete. Policyn omfattar trafikskolans hela personal och alla som slutit
avtal med trafikskolan i frågan.
Policy
Våra mål i undervisningen
• Skolans elever och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning helt fri från
förekomst av alkohol och andra droger.
• Skolans elever och handledare ska under sin tid på trafikskolan få sådan utbildning
om alkohol och drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap
själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.
Strategi
Trafikskolans strategi i arbetet med alkohol och drogfrågor omfattas av följande punkter:
• Trafikskolan ska ha en väl genomtänkt och ständigt uppdaterad alkoholpolicy.
• Trafikskolan ska fortlöpande utbilda all personal i hur skolan hanterar
alkoholfrågorna.
• Trafikskolan ska ha fastställda rutiner för hur skolan säkerställer nykterhet hos
elever och lärare.
• Trafikskolan ska ha en handlingsplan för hur man hanterar situationer som kan
uppkomma då alkoholförekomst konstaterats hos skolans personal eller dess elever.
• Skolan ska ha utsett en person som är övergripande ansvarig för arbetet med dessa
frågor.
• Alkoholfrågornas roll i undervisningen regleras i skolans utbildningsplan.
Krav
De krav som vi inom företaget ställer på personal och elever är:
• Att det inte är tillåtet att komma berusad eller med kvarstående påverkan av alkohol
till undervisning och arbete.
• Att vid användning av läkemedel och andra preparat som kan misstänkas påverka
mätresultaten ska detta meddelas till trafikskolans utbildningsledare
• Att all personal och alla elever som medverkar i trafikskolans verksamhet ska
medverka vid provtagning enligt de av företagsledningen fastställda rutinerna.
• Att all personal ska medverka vid misstanke.
• Att om personal inte medverkar vid testning ska detta betraktas som ett positivt svar,
alltså att personen är påverkad av någon drog.
Hjälp som erbjuds anställda på trafikskolan
Den hjälp som vi inom företaget erbjuder de anställda är:
• Att anställd med alkohol eller narkotika problem ska med förtroende och under full
sekretess kunna vända sig till arbetsledningen som använder företagshälsovården för
att få hjälp och råd.
• Att anställd som på grund av misstanke eller på annat sätt konstaterats bryta mot
företagets krav erbjuds hjälp med sitt missbruk.
• Att anställd som slutar sitt missbruk och aktivt deltar i rehabilitering inte riskerar sin
anställning.
Den hjälp som skolan erbjuder elever:
• Elev som konstaterats bryta mot skolans krav ska få information om var denne kan
vända sig för att få hjälp med sitt missbruk.
Din körskola Alkohol och drogpolicy.
Alkohol och drogpolicy Inom förarutbildningen är nykterhet och drogfrihet av grundläggande betydelse.
Din körskola ska inte bara kunna garantera uppdragsgivare, elever, handledare och personal
en drogfri vistelse i trafiken, utan också verka som föregångare i arbetet med att påverka
unga trafikanters attityder till alkohol och droger. Detta policydokument ska vägleda
trafikskolan i detta arbete. Policyn omfattar trafikskolans hela personal och alla som slutit
avtal med trafikskolan i frågan.
Policy
Våra mål i undervisningen
• Skolans elever och personal ska kunna garanteras en trafikutbildning helt fri från
förekomst av alkohol och andra droger.
• Skolans elever och handledare ska under sin tid på trafikskolan få sådan utbildning
om alkohol och drogers inverkan på trafiksäkerheten att de utifrån denna kunskap
själva ska kunna göra ett aktivt ställningstagande i frågan.
Strategi
Trafikskolans strategi i arbetet med alkohol och drogfrågor omfattas av följande punkter:
• Trafikskolan ska ha en väl genomtänkt och ständigt uppdaterad alkoholpolicy.
• Trafikskolan ska fortlöpande utbilda all personal i hur skolan hanterar
alkoholfrågorna.
• Trafikskolan ska ha fastställda rutiner för hur skolan säkerställer nykterhet hos
elever och lärare.
• Trafikskolan ska ha en handlingsplan för hur man hanterar situationer som kan
uppkomma då alkoholförekomst konstaterats hos skolans personal eller dess elever.
• Skolan ska ha utsett en person som är övergripande ansvarig för arbetet med dessa
frågor.
• Alkoholfrågornas roll i undervisningen regleras i skolans utbildningsplan.
Krav
De krav som vi inom företaget ställer på personal och elever är:
• Att det inte är tillåtet att komma berusad eller med kvarstående påverkan av alkohol
till undervisning och arbete.
• Att vid användning av läkemedel och andra preparat som kan misstänkas påverka
mätresultaten ska detta meddelas till trafikskolans utbildningsledare
• Att all personal och alla elever som medverkar i trafikskolans verksamhet ska
medverka vid provtagning enligt de av företagsledningen fastställda rutinerna.
• Att all personal ska medverka vid misstanke.
• Att om personal inte medverkar vid testning ska detta betraktas som ett positivt svar,
alltså att personen är påverkad av någon drog.
Hjälp som erbjuds anställda på trafikskolan
Den hjälp som vi inom företaget erbjuder de anställda är:
• Att anställd med alkohol eller narkotika problem ska med förtroende och under full
sekretess kunna vända sig till arbetsledningen som använder företagshälsovården för
att få hjälp och råd.
• Att anställd som på grund av misstanke eller på annat sätt konstaterats bryta mot
företagets krav erbjuds hjälp med sitt missbruk.
• Att anställd som slutar sitt missbruk och aktivt deltar i rehabilitering inte riskerar sin
anställning.
Den hjälp som skolan erbjuder elever:
• Elev som konstaterats bryta mot skolans krav ska få information om var denne kan
vända sig för att få hjälp med sitt missbruk.